Πρόσφατη έκδοση βιβλίου υπερήχου και υπογονιμότητα με 2 κεφάλαια με τίτλο: Oocyte Pick Up technique απο  τον Γυναικολογο Κώστα Ν. Παναγιωτίδη 

Oocyte Pick Up technique  (Τεχνικη Ωοληψιας)
Τα πρότυπα ( Standards) υπερήχων μέσω διακολπικής ωοληψίας (OPU) δεν έχουν ποτέ αξιολογηθεί επίσημα.
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση για αυτό το κεφάλαιο έδειξε μόνο μερικές δημοσιεύσεις που αξιολογούν την OPU σχετικά με τα πρωτόκολλα εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF).
Το κεφάλαιο αυτό διερευνά αυτό που θεωρείται σήμερα ως η καλύτερη κλινική πρακτική για την OPU. Αυτή η κλινική πρακτική θα πρέπει να στοχεύει σε μέγιστα αποτελέσματα (υψηλή απόδοση ωαρίων) και όσο το δυνατόν λιγότερες επιπλοκές.
Οι παράγοντες (ποιότητα υπερήχων και ρυθμίσεις) που επηρεάζουν αυτούς τους στόχους σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα του χειριστή είναι υψίστης σημασίας προκειμένου να διατηρηθεί ένα υψηλό πρότυπο πρακτικής OPU.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση
Η πρακτική του υπερήχου είναι μια τέχνη που απαιτεί πολύπλοκες γνωστικές και συμπεριφοράς δεξιότητες, που αποκτώνται μετά από συνεχή πρακτική.
Η απόδοση πρέπει να ικανοποιεί τα πρότυπα που καθορίζονται από τις επαγγελματικές οργανώσεις και τις επιστημονικές εταιρείες.
Η αποτυχία επίτευξης αυτών των προτύπων έχει ως αποτέλεσμα την υποβαθμισμένη  φροντίδα των ασθενών, αν όχι και με βλάβη.
Σε αυτό το κεφάλαιο, αναθεωρούμε τα τρέχοντα πρότυπα για την πρακτική στη γυναικολογία και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή που καθορίζονται από κορυφαίους οργανισμούς, περιγράφονται τα μοντέλα μάθησης και διδασκαλίας για την απόκτηση δεξιοτήτων, εξακριβώνεται πότε και πού θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προσομοιώσεις και άλλες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της απόκτησης δεξιοτήτων υπερήχων από τους μαθητές, και διερευνάται το χρονοδιάγραμμα για τις μεθόδους αξιολόγησης που επιτρέπουν στους μαθητές να επιδείξουν ικανότητες και να τις θέσουν στην πορεία της επάρκειας, καθησυχάζοντας το κοινό.

Το Βιβλίο αυτό θεωρείται μπεστσέλερ του 2019 πάνω στην εκπαίδευση και τελειοποίηση της χρησης υπερήχου στην υποβοηθούμενη γονιμότητα και αρχική κύηση,  περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο link του εκδότη Taylor and  Francis :  
https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.1201/9781351046237/ultrasound-assisted-reproduction-early-pregnancy-arianna-angelo-nazar-amso 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤOY ΙΑΤΡΟΥ   Κώστα Ν. Παναγιωτίδη

MRCOG, MSc (Cardf, distinction), MSc (Guildf), MSc (Strg), MD (Strg, Honours).

Επιμελητής Χειρουργός, Γυναικολόγος, Μαιευτήρας με εξειδίκευση στον γυναικολογικό υπέρηχο, υπογονιμότητα, την πρώιμη εγκυμοσύνη, στην λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση.